Arrangement

Durative øvelser

BEK 20.09.2013 20.0022.09.2013 17.00

Publisert

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) vender varighet, tid og menneskers opplevelser av disse fenomen gjennom lyd, bilde, og bevegelse, live og i opptak. I utvelgelse av verk og kunstnere til visningen er det lagt vekt på medienes egenart. Hvordan utfordres eller avbildes varighet i verket og i visningssammenhengen? Med utviklingen av teknologi har det å trekke ut eller å fortette i tid i tilblivelsen eller avspillingen av et materiale vært et redskap og et område for kunstnerisk utforskning. Være seg båndspolen som snurrer rundt i varierbart tempo, eller den overfysiske hastigheten til transport av data over internett. Båndspolen kan være et objekt, en katalysator eller en kanal, avhengig av fart, varighet og mottakers sanseapparat. Programmet er satt sammen av Anne Marthe Dyvi.
Medvirkende kunstnere:

TOMMY KOTTER
YASHUITO MORI
DAVID SUNDBY
IDUNN AUNE FORLAND
APICHAYA WANTHIANG
KAREN EIDE BØEN
ANDERS ELSRUD HULTGREEN
ANNE MARTHE DYVI

Mer om programmet i Kalfarlien 18: http://www.kalfarlien18.org

Om arbeidene i utstillingen /verksliste:

D u r a t i v e ø v e l s e r / D u r a t i v e E x e r c i s e s
K a l f a r l i e n 1 8, 2 0 t h t o 2 2 n d o f S e p t e m b e r , 2 0 1 3
Øvelse / Exercise # 1-3
‘How to transform stories from body to body, and from body to object’
Video projection, 20’‘
Video , 20’‘
Dance (only Friday evening) 20”
Apichaya Wanthiang performed by Karen Eide Bøen, 2013

Dette arbeidet er et samarbeid og en transformasjon av fortellinger fra ord til bevegelse. Fra historiefortelleren, kunstneren, til utøveren, danseren. Fra subjektet, gjennom objektet og landskapet, til betrakteren. Dette arbeidet er en videreføring av et forsøk på å fortelle en privat fortelling om historien til tre generasjoner kvinner.
Fortellingen vil endre seg, og hvor mye av den opprinnelige historien som er igjen for publikum etter transformasjonen er uviktig i dette tilfellet. Det som har vært betydningsfullt i utviklingen av arbeidet er handlingen i det å dele, kroppen som en avsender, og tiden som en beholder.

This work is a collaboration and a transformation of narratives from words to movement. From the storyteller, the artist, to the performer, the dancer. From the subjekt, through the object and landscape, to the viewer. This work is a continuation of an attempt at telling a private story about the history of three generations of woman. The stories, will get altered, and how much of the original stories are left for
the audience after the transformation is unimportant in this case. What matters is the act of sharing, the body being a transmitter, and time being a container.

(I stuen og spisestuen / in the living room and dining room)

Øvelse / Exercise # 4
DEN PYRAMIDALE TAUSHET / THE PYRAMIDICAL SILENCE
video 25’‘
Anders Elsrud Hultgreen, 2013

DEN PYRAMIDALE TAUSHET er en geologisk vitenskapsfantasi som beskriver nedbrytningen av fjell i sammenheng med slutten på kosmos. Menneskets tilstedeværelse er beskrevet i et geologisk tidsperspektiv, som om en besøkende utenomjordisk livsform gjennom merkelige instrumenter prøver å forstå sine omgivelser.

THE PYRAMIDICAL SILENCE is a geological science-fiction movie describing the decay of mountains in connection to the decay of the entire cosmos, the end of cosmos. The man is described in a geological timescale; they are alien visitors which trying to understand their surroundings.

(På loftet /In the attic)

Øvelse / Exercise # 5
’Varp og veft – Et stykke tøy’ / ’Warp and Weft – A Piece of Cloth’
Performance, kontinuerlig hele helgen i åpningstidene av Idunn Aune Forland og Anne Marthe Dyvi, 2013.

I åpningstidene av utstillingen, Durative øvelser, vil det pågå en kontinuerlig performance av veving. Tilblivelsen av tøystykket vil begynne og slutte parallelt med utstillingen. Begrensningene som maskinen: veven, garnet og veveren gir vil sammen med tidsrommet komponere utstillingens dokument. Eller resultatet av den durative
øvelsen: et stykke tøy.

During the opening hours of the whole exhibition ‘Durational Exercises’, there will be an ongoing performance of weaving. The creation of the fabric will begin and end parallel to the exhibition. The limits of the machine: the loom, the yarn and the person using it, the weaver, will together with the time span compose the document of the
exhibition. Or the result of the durational exercises: a piece of cloth.

(I kjelleren / in the basement)

Øvelse / Exercise # 6
’Raknet lyd / ’Unraveled Sound’
Lydinstallasjon
Anne Marthe Dyvi, 2010/2013
Denne lydinstallasjonen er basert på et 1 minutt og 19 sekunder langt opptak av Stavanger Symfoniorkester fra 2010 i Det gamle konserthuset i Stavanger. Lyden er fra før øvingen, når musikerne varmer opp instrumentene sine. Instrumentene vi hører er streng- og treblåserinstrumenter. Tre år senere er lyden blitt redigert til å bli et 6
timer og 6 minutter langt lydspor. Tiden og lyden er blitt raknet opp. Komprimerte vibrasjoner av strenger skapt av friksjon, og resonans oppstått av lufttrykk utgjør lydbølger som igjen er strukket ut i tid med bruk av teknologi. Resonanskassen til arbeidet er en liten bod i kjelleren i Kalfarlien 18, tidligere brukt til lagring av hermetikk og annen lagringsmat.

This sound piece is based on a 1 minute and 19 seconds long recording of Stavanger Philharmonic Orchestra from 2010 in The old concert hall in Stavanger. The sound is before rehearsal, when they warm up their instruments. The instruments we hear are string and woodwind instruments. Three years later the sound is edited in to a 6 hour and 6 minute long track. It is an unraveling of time and sound. Compressed string vibration created from friction, and resonance created from air pressure constitute sound waves that is stretched out with the use of technology. The box of resonance in the venue is the little storage room in the basement of Kalfarlien 18, earlier used for
storage of canned food and other storable goods.

(I kjelleren / in the basement)