Arrangement

Soundscape Røst på Konsthall C

Konsthall C, Stockholm 10.04.2013 18.0005.05.2013 17.00

Publisert

Soundscape Røst är ett pågående arbete som undersöker och dokumenterar ljudlandskap i förändring, ytterst på Nordnorska Lofoten, med fokus på det utrotningshotade fågelbeståndet samt på kulturlandskapet längst kusten.

Elin Øyen Vister bedriver sedan 2010 ljudforskning genom ljudupptagningar av pelagiska havsfåglar, i kommunen Røst (Kårøya, Vedøy, Trenyken och Hernyken), för att förstå och synliggöra varför antalet havsfåglar i detta område minskar.

Alla fåglar som Øyen Vister tar utgångspunkt i är idag med bland de rödlistade arter som den norska artdatabanken registrerat (www.artsportalen.artsdatabanken.no).

Under de tre senaste åren har hon vistats i detta området och upplevt hur ljudmiljön förändrats. Bestånden av arten tretåig mås (Krykkje) har t ex minskat så kraftigt på Vedøy, att bara några få tusen par återstår. Sillgrisslan (Lomvi) är totalt utrotad från ön. Som jämförelse kan nämnas att Røst på 1980-talet hade världens största bestånd av lunnefågel på ca 1,5 miljoner par. Idag finns ca 450 000 par lunnefåglar och inga ungar har kläckts sedan 2006.

Lunnefågeln är i utställningssammanhanget, på Konsthall C, en av stjärnorna på LP skivan Soundscape Røst – Spaces and species Vol 1, från 2012. Den presenteras i den del av utställningen med titeln The Listening Lounge.

The Listening Lounge är ett rum som installerats för koncentrerad lyssning som en medvetandehöjande praktik. Detta förhållningssätt innebär bland annat ett närmande till det som försöker skapa förutsättningar för ett mer aktivt lyssnande i en tid då det audiovisuella bruset blivit en distraherande faktor.

Ett av Elin Øyen Visters mål är att dokumentera den förändrande akustiska ekologin i våra omgivningar. Att via sitt konstnärliga arbete rikta sökarljuset mot lyssning, som en övning i att utveckla empati, kommunikation och medkänsla. Detta förhållningssätt har bland annat inspirerats av kompositören, musikern och filosofen Pauline Oliveros, som etablerade begreppet Deep Listening.

Som del av Soundscape Røst vill Øyen Vister skapa ett större engagemang och en djupare medvetenhet vad gäller frågor som berör den konkret minskande biologiska mångfalden, liksom för de geopolitiska och klimatologiska utmaningar vi står inför, inte bara i den här regionen.

“Politikerna är upptagna av två saker. Olja och fisk. De ser bara på fiskynglen i relation till oljan, inte på havet som ett sammanhängande ekosystem. Detta sker inte bara i Norge, men i hela världen. Forskning på havsfågel är begränsad och det beror på att det är näringslivets intressen som styr forskningen.” (Elin Vister Øyen)

Som en del av utställningen ordnas gemensam lyssningskväll och ljudvandring i Hökarängens omgivning. Inbjudna forskare, aktivister och andra med inblick i förlusten av den biologiska mångfalden när det gäller fåglar, liksom i klimatförändringar, kommer att göra presentationer och bidra med fördjupad insikt.

Mer om Soundscape Røst: http://soundscaperost.com/

Foto av Sigurd Fandango (1 & 4), Carsten Aniksdal (2), Elin Øyen Vister (3) og Havard Ellinsgen (5).

Utställningen genomförs med stöd av OCA 
(Office for Contemporary Art Norway).

Tack till Trond Lossius och BEK (Bergen Elektronisk Kunst)

SOUNDSCAPE RØST – The Listening Lounge kan också ses som en del i, eller som en samtalspart till, den långtidsundersökning, med arbetstiteln Hållbarhet-vad menar vi?, som Konsthall C:s arbetslag har tagit som sin uppgift. En utställning/undersökning, som vecklar ut sig innehållsligt över tid, genom olika former och med hjälp av olika metoder, som sträcker sig fram till December 2014. Det innebär konkret att flera konstnärliga och interdisciplinära samarbeten, produktioner och publika moment, kommer att äga rum.